Erasmus+

logo erasmus plus

 

 

Ikke alle gennemfører en uddannelse. Ensomhed og manglende på fællesskab er blandt grundene til at unge dropper ud fra deres uddannelse. Køge Kommune har med projektet ”A Student Engaged is a Student Retained” fået støtte fra EU til en række ’mobiliteter’ der skal give undervisere, ledere og administrativt personale bedre kompetencer til at håndtere unge, der er i risiko for at falde fra deres uddannelse. 

Vision og formål

Projektet er et kompetenceudviklingsprojekt som skal give ledere, undervisere og administrativt personale på de 5 institutioner bedre viden til at tackle frafaldsproblematikken og redskaber til at stimulere unge mennesker til at gennemføre deres uddannelse. Projektet er støttet under ”Mobility of Learners and Staff”, og projektets tilskud skal give personale fra institutionerne mulighed for besøg på andre uddannelsesinstitutioner i udlandet eller tage på kursus i udlandet for at lære om frafaldsproblematikken samt, hvordan man kan stimulere unge mennesker til at gennemføre deres uddannelser.

Projektets målgruppe

Projektet henvender sig til ledere, undervisere og det administrative personale på de fem institutioner, der er en del af dette projekt.

 

Aktiviteter

Aktivitet 1
The London Challenge, oktober 2017

Omkring år 2000 stod det dårligt til på flere af Londons skoler. De var Storbritanniens dårligste målt på elevernes standpunkt og udvikling. De dårligste skoler fandtes i Londons fattigste områder med mange tosprogede familier og generelt lavt uddannelsesniveau. Den daværende regering besluttede at investere massivt i at forbedre Londons skoler og igangsatte et omfattende program – The London Challenge.  

Et kerneelement i programmet var at definere en fælles vision og et moralsk formål, der forpligtede alle lærere, ledere og administratorer på at give alle børn den bedst mulige uddannelse. Elementerne fra programmet er nu en fast bestanddel af skoledriften i London. Nogle af de skoler, der klarede sig dårligst, ligger nu på eller lige over det nationale gennemsnit.

Intentionen med turen til London er at hente konkret viden med hjem og samtidig se skolernes organisering i praksis gennem skolebesøg, oplæg og rundvisninger i Londons belastede distrikter.

Forhåbningen er at personalet kommer hjem med ny inspiration, viden og redskaber, der kan bruges direkte i klasselokalet og i konkrete situationer med unge der viser sig at have udfordringer. I oktober 2017 rejste en delegation bestående af personale fra Køge Kommune, UUV og erhvervsuddannelserne fra EUC Sj, ZBC og KHS til London, for at se nærmere på programmet The London Challenge.

 

Aktivitet 2
Erhvervsuddannelser i Finland - kompetenceudvikling af ledere, maj 2018

Gode muligheder for videreuddannelse, kvalificerede undervisere, stærk virksomhedsinddragelse og virkelighedsnær skolepraktik har fået flere unge til at søge mod erhvervsuddannelserne i Finland.

I 1990’erne oplevede de finske erhvervsuddannelser lav tilslutning blandt de unge, men Finland har formået at vende udviklingen, og efter en målrettet erhvervsuddannelsesreform ser billedet anderledes ud. Siden 2003 er optaget på de erhvervsfaglige uddannelser steget, og i 2008 nåede andelen af unge, som vælger EUD direkte efter grundskolen, op på 42 pct., hvor det har ligget stabilt siden. Erhvervsuddannelsernes øgede tilslutning hænger blandt andet sammen med den høje grad af anerkendelse, som lærerne møder. For at undervise på erhvervsuddannelserne skal man være universitetsuddannet og have minimum tre års relevant erhvervserfaring. Der er af den grund prestige forbundet med at være erhvervsskolelærer i Finland, og det smitter af på både elever og forældre. På den baggrund var 12 uddannelsesledere, UUV og Køge Kommune, herunder CAMPUS Køge i Finland for at se nærmere på den udvikling det finske skolesystem har oplevet gennem de sidste år. 

Ny reform

Med besøg på Ministeriet for Undervisning og Kultur samt flere forskellige erhvervsskoleudbydere både i Helsinki, Espoo og Oulu fik gruppen god mulighed for at se og høre om erhvervsskolernes organisering. Ligeledes blev gruppen klogere på de seneste reformer af erhvervsuddannelser og tankerne bag. Der er netop blevet vedtaget en ny erhvervsuddannelsesreform i Finland, som er trådt i kraft fra januar 2018. Reformen indebærer blandt andet, at den enkelte studerende i fremtiden i højere grad bliver i stand til selv at designe et individuelt uddannelsesforløb. Digitale læringsmiljøer og nye pædagogiske tilgange skal inkorporeres, og samtidig vil læring på arbejdspladsen blive en større del af uddannelserne. Reformen appellerer til at styrke praktikdelen af uddannelserne, så tillærte kompetencer både demonstreres og udvikles gennem oplevelsen af praktiske arbejdssituationer.

Turen var givende ift. videndeling og erfaringsudveksling med de finske modtageorganisationer, hvor der var god mulighed for at diskutere forskelle og ligheder, samt lade sig inspirerer til nye tiltag blandt de deltagende institutioner. 

 

Aktivitet 3
Holland – kursus for undervisere og vejledere, oktober 2018

I oktober 2018 skal 10 undervisere og vejledere på kurset 'The eight Metods of fighting early school leaving’. Kurset er baseret på gode resultater fra EU-programmet Leonard da Vinci for erhvervsskoler. Kurser er koordineret og faciliteret af Quater Meditaiton i samarbejde med KA2 projektet ’ICT in socio-educational support to fight early school leaving.’ 

Kurset henvender sig netop til lærer og undervisere på erhvervsskoler, uddannelsesledere m.m. og er derfor meget relevant for undervisere samt vejledere, der hver dag møder udfordringer i klasselokalet eller på anden måde møder unge der mistrives i skolen. 

På kurset får man mulighed for at udforske praktiske eksempler for kreative læringsmetoder der kan bruges i forbindelse med at reducere frafald. Der vil blive arbejdet med forbedring af elevernes adfærd, motivation af uengagerede elever til at afslutte deres uddannelse. Derudover øves udendørs og indendørs undervisning og læringsmetoder samtidig får man få en generel forståelse af den europæiske dimension for undervisning. Sidst men ikke mindst vil deltagerne få mulighed for at forbedre deres engelsk og kompetencer gennem konkrete redskaber og metoder relateret til kursets overskrift. 

Kurser varer 7 dage, det vil starte søndag eftermiddag med en kort introduktion og slutte med en evaluering den følgende lørdag formiddag. Kursets aktiviteter inkluderer forelæsninger og præsentationer, workshops, indendørs og udendørs aktiviteter samt forskellige besøg i relation til undervisningen.

Kurset vil blive evalueret af gruppens deltagere efter hjemkomsten og kursets læring derefter bringes i spil. Dette vil blive opdateret løbende. 

 

Aktivitet 4
Norge – vejledningstilbud og ungdomsuddannelser, december 2018

Som endnu et led i kompetenceudvikling tager vi på studietur til Norge i december 2018, for at se nærmere på hvordan et af vores nabolande arbejder med, at sikre kvalitet i deres erhvervsuddannelser og vejledning. De norske regeringer har gennem længere tid indført tiltag for at hæve kvaliteten på erhvervsuddannelserne. Det har haft en vis effekt og Norge har stor succes med optag og gennemførsel på deres ungdomsuddannelser. 

Norges uddannelsessystem minder på mange områder om det danske. Lighederne gør det muligt at overføre ideer og diskutere nye muligheder. Samtidig vil turen være givende ift. videndeling og erfaringsudveksling med de norske modtagerorganisationer og være med til at styrke samarbejdet ledere og uddannelsesinstitutioner i mellem. 

 

EABIC – Education and Business in Cooperation, Erasmus +

Holland – hvordan styrker vi samarbejdet folkeskoler, erhvervsskoler og virksomheder imellem?

I september 2019 har vi gennem en ny bevilling fra Erasmus + fået mulighed for en række nye mobiliteter under overskriften EABIC - Education and Business in Cooperation under ’Mobility of Learners and Staff’.

Den første mobilitet-tur vi vil tage, går til Holland. Turen er planlagt med det formål at give deltagerne inspiration og ny viden om, hvordan folkeskoler og ungdomsuddannelser kan blive bedre til at styrke samarbejdet med erhvervslivet. Turen har derfor fokus på, hvordan flere unge tidligere kan blive præsenteret for de muligheder en erhvervsuddannelse giver, samt hvordan man kan styrke samarbejdet på tværs af uddannelsesinstitutioner, forvaltninger og erhvervslivet.

Det hollandske uddannelsessystem adskiller sig derfor fra det danske på flere parametre. Skolesystemet er bygget op efter en meget liberal og decentral model, hvor de ikke er styret af nationale læseplaner og skolerne selv bestemmer hvad der skal undervises i. Det skaber åbenlyst stor ulighed mellem skolerne, hvor visse skoler samtidig klarer sig godt og andre mindre godt. Konkurrencen mellem skolerne gør det interessant at se på, hvordan det alligevel er muligt at samarbejde skoler imellem og ikke mindst have et stærkt netværk og kobling til det lokale erhvervsliv. Det vil derfor være meget relevant at udveksle erfaring med vores hollandske kontakter og få nye perspektiver og viden med hjem.

DProgrammet lægger op til videndeling og erfaringsudveksling mellem deltagerne. Turen vil ligeledes være en god mulighed for at netværke på tværs af Køge Kommune, CAMPUS Køges uddannelsesinstitutioner samt folkeskolen. Programmet for turen rummer både oplæg og besøg hos både erhvervsskoler, samarbejdsorganisationer og organisationer der varetager interesser for skoler, studerende og virksomheder. Netop kombinationen af dette samarbejde og styrken deri skal vi ned og se nærmere på.

 

Projektets samarbejdspartnere

Køge Kommune er ansøger på projektet EABIC - Education and Business on Cooperation under Mobility of Learners and Staff. Projektets samarbejdspartnere er Køge Handelsskole, ZBC Velfærd, EUC Sjælland og UUV Køge Bugt. Projektperioden løber fra januar 19 til sommeren 2020 

Erasmus initiativ