Regionsprojekt Fastholdelse og Fællesskab

De sidste 2 år har UUV Køge Bugt og CAMPUS Køge er i samarbejde med EUC Sjælland, Køge Handelsskole og SOSU Sjælland samarbejdet om at sætte yderligere fokus på de elever på Grundforløb 1 der ikke trives og dermed har en større risiko for at falde fra på deres 1 eller 2. grundforløb. Projektet har været støttet af Region Sjælland og Vækstforum Sjælland med tilskud på 1.091.650,00 kr. og er nu afsluttet med godkendelse fra Region Sjælland.  

Mål med projektet 

Målet med projektet har været, gennem metoder, konkrete redskaber og aktiviteter, at kunne identificere unge på GF1 som er i risiko for at falde fra deres uddannelse. Det har ligeledes været et mål at skabe fællesskaber blandt eleverne og dermed bidrage til den gode trivsel der kan sikre at flere fastholdes i deres uddannelse. Dette skal også ske gennem en forebyggende indsats og en klar handlingsplan for de unge på GF1.  

Projektet har derfor omhandlet identificering af den enkelte elev som ikke trives, men det handler også om hvordan får man mere fokus på trivsel i klassen i form af klasserumsledelse. Et væsentligt element for trivsel er at de voksne, lærer og vejledere er med til at støtte op omkring eleven. Fokus på miljø og på den hele elev skal etablere et bedre fællesskab der kan gavne de unge, således at fællesskabet også er et incitament for at møde op til undervisning og vil være med til at fastholde den unge igennem svære tider. Det fælles udgangspunkt for projektet var at skabe et miljø der kan rumme og udvikle alle unge. 

Det væsentligste element i projektet har været vejledning af unge anvendt i en ny kontekst. Her har alle unge på GF1 hold været igennem samme gruppevejledningsforløb. Forløbene har været struktureret efter skolernes behov og været tilrettelagt så det er tilpasse elevernes alder og forudsætninger.  

Målgruppen 

 • Frafaldstruede unge på tværs af GF1 på ungdomsuddannelser på CAMPUS Køge – herunder hos SOSUsj, Køge Handelsskole og EUCsj. Herefter vil målgruppen evt. følges videre til GF 2. 
 • Undervisere, fag – studievejleder og UUV’s vejledere, mentorer med flere. 
 • Andre unge og pårørende i de frafaldstruede unges hverdag og omgangskreds uddannelse ved et målrettet og koordineret samarbejde på CAMPUS Køge. 

Projektets resultater: 

I projektets del omkring identifikation er det tydeligt at identificeringen af de unge som skal have tilbudt en ekstra indsats, er vanskeligt. Det kan skyldes flere ting. For det første kan valg af metode i projektet kan diskuteres, men den blev valgt på baggrund af, at den gav en ens systematisk og metode på tværs af 3 forskellige erhvervsuddannelser og at metoden var den mest objektive.

 • Kompetenceudvikling af kontaktlærere i forhold til gruppevejledning/aktivitetsbaseret læring.
 • Fra gruppevejledning til aktivitetsbaseret læring med aktiviteter der er tilpasset målgruppen.
 • Gruppevejledning som metode til at arbejde med fællesskab og trivsel i klasserne.
 • Relevante fagpersoner er udpeget og kontaktet.
 • Afholdt oplæg og workshops med Tilde Mette Juul, CEFU
 • Afholdt oplæg og workshops med Charlotte Frese, Komiteen for Sundhedsoplysning, Robusthed.dk
 • Afholdt oplæg og workshop med Louise Klinge om Relationskompetencen.
 • Afholdt forløb for kollegial udveksling på tværs af Campus
 • Afholdt oplæg/workshop for kontaktlærer omkring gruppevejledning/aktivitetsbaseret læring med UU-vejledere.
 • Kollegaswop - 6 undervisere, 2 fra hver institution har besøgt hinanden og observeret undervisning og klasseledelse. Derudover har SOSU ZBC Velfærd valgt at arbejde videre med kollegaswop og observation af undervisning internt som et resultat af projektets erfaringer med det. 
 • Afholdt oplæg og workshop med Helle Rabøl – Positive fællesskaber og mobbefri miljøer
 • Oplæg med Anette Riisager Alskov – Fællesskaber som udgangspunkt for mobningsfri skole
 • Afsluttende konference afholdt d. 24. januar 19. 
 •  Projektet er nu afsluttet med slutevaluering fra COWI, godkendt af Region Sjælland. Se under ’download relevante materialer’

Opnåede effekter og effektforventning på hele projektet:

 • Samlet oversigt over tilbud/aktiviteter til unge med risiko for at falde fra på Campus Køge.
 • Der er identificeret og udviklet metoder og redskaber til identifikation af unge der er i risikozonen for at falde fra deres uddannelse. 
 • Gennem gruppevejledning og Ung til ung forløb vil de unge opnå nye værktøjer til håndtering af udfordringer ift. uddannelse og fællesskab. 
 • Undervisere og vejledere tilknyttet til GF1 holdene er introduceret og har opnået kendskab til WHO-5 som identifikationsmetode. 
 • Gruppevejledning/aktivitetsbaseret læring er blevet en fælles metode for kontaktlærere og UU-vejledere som har sikret gode relationer til arbejdet med frafaldstruet unge.

Projektets aktiviteter: 

Indsatserne i projektet er et aktivt tillæg til de eksisterende lokale aktiviteter, idet tre ungdomsuddannelser i CAMPUS Køge, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Køge Kommune, herunder SSP-samarbejdet, Social- og Sundhedsafdelingens tilbud omkring angst og depression, samt Ungepsykolog-tilbud fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen er gået sammen om at understøtte frafaldstruede unge og deres trivsel og derved øge deres muligheder for at gennemføre deres uddannelsesforløb.

Kombinationen af både uddannelses- og kommunale institutioner på tværs giver mulighed for at samle elever fra alle GF1-forløb. Samarbejdet er med til at skabe et fundament for faglig sparing og udvikling mellem parterne. 

Aktivitet 1

Identifikation og Best practice

Målet med denne aktivitet er at undervisere og vejledere på CAMPUS Køge benytter en fælles identifikationsmetode til at identificere unge på GF1 med risiko for at falde fra deres uddannelsesforløb. Identifikation af de unge skal gerne forekomme tidligere end i dag, sådan at der kan arbejdes med de unges udfordringer inden de falder fra. 

Undervisere og vejledere vil i forlængelse af aktivitet 2, gruppevejledning benytte Identifikationsmetoden WHO-5 som spørgeskema til eleverne om deres generelle trivsel.  WHO-5 Identifikationsmetoden vil derfor være en fast del af elevernes deltagelse i gruppevejledningen. 

Aktivitet 2

Gruppevejledningen – UUV

Målsætningen med denne aktivitet har været at unge i deres ungdomsuddannelse udover de faglige forudsætninger også arbejder med deres personlige og sociale forudsætninger. Alle elever på GF1 har indgår i gruppevejledningsforløb samt de unge der er identificeret som frafaldstruede. 

Det er sket ved at UUV Køge Bugt udvikler gruppevejledningsforløb målrettet GF1 elever. Gruppevejledningsforløb har været skræddersyet til målgrupperne, hvor de unge oplever et fællesskab og rum til at arbejde med deres personlige og sociale forudsætninger i relation til det at være på en uddannelse. 

Aktivitet 3

Ung til ung – Lær at tackle kurser

Lær at tackle kurserne har været koblet på projektet som en sideløbende aktivitet, da Sundhedsafdelingen i Køge Kommune der har licens til at kører kurserne. 

Kurset er et tilbud til unge som kan have svært ved at se sig ud af sin egen situation og se hvordan man kan fastholde et uddannelsesforløb samtidig med at man er socialt og personligt udfordret. Kurset henvender sig til unge der oplever at have angst og/eller depression inde på livet. Kurset er et tilbud og gratis.

Aktivitet 4

Kompetenceudvikling af professionelle

Målet med aktiviteten var at den faglige undervisning kombineres med en opmærksomhed på de unges sociale og personlige forudsætninger. Undervisere på GF1 hold skal derfor arbejde med deres kompetencer og viden i forhold til unges personlige og sociale forudsætninger.

I projektperioden har der løbende vendt behovet og mulighederne kompetenceudvikling med fokus på målgruppen for projektet på tværs af institutioner. 

Generelt har der været fokus på:

 • Hvordan håndteres særlige sårbare unge fx med diagnoser?

I relation til: 

 • Coaching
 • Relation skabelse
 • Skabe trivsel i klasserummet
 • Håndtering af mindre konflikter