Regionsprojekt Fastholdelse og Fællesskab

UUV Køge Bugt og CAMPUS Køge samarbejder om at sætte fokus på de elever på GF1-forløb der ikke trives og dermed har en større risiko for at falde fra på deres 1. eller 2. grundforløb.
UUV og CAMPUS Køge samarbejder herunder med EUC Sjælland, Køge Handelsskole og SOSU Sjælland gennem hele forløbet. Projektet er støttet af Region Sjælland og Vækstforum Sjælland med tilskud et på 1.091.650,00 kr. over en 2 årig periode frem til foråret 2019.

Vision og formål

Målet med projektet er, gennem metoder, konkrete redskaber og aktiviteter, at kunne identificere unge på GF1 som er i risiko for at falde fra deres uddannelse. Det er ligeledes et mål at skabe fællesskaber blandt eleverne og dermed bidrage til den gode trivsel, der kan være med til at sikre at flere fastholdes i deres uddannelse, dette skal også ske gennem en forebyggende indsats og en klar handlingsplan for de unge på GF1. 

Projektet omhandler derfor identificering af den enkelte elev som ikke trives, men det handler også om hvordan man får mere fokus på trivsel i klassen i form af klasserumsledelse. Et væsentligt element for trivsel er at de voksne - lærer og vejledere er med til at støtte op omkring eleven. Fokus på miljø og på 'den hele elev' skal etablere et bedre fællesskab der kan gavne de unge, således at fælleskabet også er et incitament for at møde op til undervisning og netop er med til at fastholde den unge igennem svære tider. Det fælles udgangspunkt er at skabe et miljø der kan rumme og udvikle alle unge.

Samtidig skal vejledning af unge anvendes i en ny kontekst, hvor der arbejdes med generel trivsel og håber er at hjælpe flere frafaldstruet unge der er i gang med en uddannelse. 

Projektet vil løbende blive evalueret med hjælp fra COWI. Den første midtvejsevaluering fra COWI viste at:

 • Målgruppen oplever aktiviteterne som relevante
 • De unge føler sig trygge i vejledningsforløbet
 • Gruppevejledninger giver en oplevelse af et styrket fællesskab blandt eleverne
 • Der har været stor tilfredshed med den komptenceudvikling, som har været afholdt
 • Der stadig er udviklingspunkter ift. at inddrage lærerne mere i gruppevejledninger og gøre bedre brug af identifikationsskemaerne

Projektets målgruppe

 • Frafaldstruede unge på tværs af GF1 på ungdomsuddannelser på CAMPUS Køge – herunder hos SOSU Sj, Køge Handelsskole og EUC Sj. Herefter vil målgruppen følges videre til GF 2.
 • Undervisere, fag – studievejleder og UUV’s vejledere, mentorer med flere.
 • Andre unge og pårørende til unge med dårlig trivsel ved et målrettet og koordineret samarbejde på CAMPUS Køge.

Aktiviteter

Indsatserne i projektet er et aktivt tillæg til de eksisterende lokale aktiviteter, idet tre ungdomsuddannelser i CAMPUS Køge, UUV og Køge Kommune, herunder SSP-samarbejdet, Social- og Sundhedsafdelingens tilbud omkring angst og depression, samt Ungepsykolog-tilbud fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen er gået sammen om at understøtte frafaldstruede unge og deres trivsel og derved øge deres muligheder for at gennemføre deres uddannelsesforløb.

Kombinationen af både uddannelses- og kommunale institutioner på tværs giver mulighed for at samle elever fra alle GF1-forløb. Samarbejdet er med til at skabe et fundament for faglig sparing og udvikling mellem parterne.

Aktivitet 1
Identifikation og best practice

Målet med denne aktivitet er at undervisere og vejledere på CAMPUS Køge benytter en fælles identifikationsmetode til at identificere unge på GF1 med risiko for at falde fra deres uddannelsesforløb. Identifikation af de unge skal gerne forekomme tidligere end den gør i dag sådan at der kan arbejdes med de unges udfordringer inden de falder fra.
Undervisere og vejledere vil i forlængelse af aktivitet 2, gruppevejledning benytte Identifikationsmetoden WHO-5 som spørgeskema til eleverne om deres generelle trivsel. WHO-5 Identifikationsmetoden vil derfor være en fast del af elevernes deltagelse i gruppevejledningen.

Ligeledes er der blive udarbejdet en samlet oversigt over de tilbud som institutionerne på CAMPUS Køge kan henvise unge til som ikke trives. Denne oversigt skal gerne gøre det tydeligt hvilke målgrupper af eleverne, der ikke er tilbud til således, at der kan sættes ind, hvor der opleves en mangel. Tilbud på CAMPUS Køge til unge som er i risiko for frafald samles på CAMPUS Køge hjemmesiden (se link i kassen til højre), således at alle undervisere og vejledere på CAMPUS Køge kan henvise til dem. Der oprettes nye tilbud, hvis der er målgrupper af unge med risiko for frafald der ikke matches med eksisterende tilbud herunder gruppevejledning.

Aktivitet 2
Gruppevejledningen 

Målsætningen med denne aktivitet er at unge i deres ungdomsuddannelse udover de faglige forudsætninger også arbejder med deres personlige og sociale forudsætninger. Alle elever på GF1 indgår i gruppevejledningsforløb samt de unge der er identificeret som frafaldstruede. Det sker ved at UUV Køge Bugt udvikler gruppevejledningsforløb målrettet GF1 elever.
Gruppevejledningen vil foregå i hold på 12-15 elever og hver runde gruppevejledning varer 2-3 timer hver anden uge. Gruppevejledningsforløb skræddersyet til målgrupperne, hvor de unge oplever et fællesskab og hvor de finder rum til at arbejde med deres personlige og sociale forudsætninger i relation til det at være i gang med en uddannelse. Gruppevejledning tilpasser sig ligeledes til den enkelte institutions skema og behov.

Aktivitet 3
Ung til Ung – Lær at tackle kurser

Lær at tackle kurserne er koblet på projektet gennem Sundhedsafdelingen i Køge Kommune der har licens til at kører kurserne. Kurset er et tilbud til unge som kan have svært ved at se sig ud af sin egen situation og se hvordan man kan fastholde et uddannelsesforløb samtidig med at man er socialt og personligt udfordret. Kurset henvender sig til unge der oplever at have angst og/eller depression inde på livet. Kurset er et tilbud og gratis.
Med kursusopstart i september 17 og igen til januar 2018, skal det ses som et supplement til gruppevejledningen, hvor der er mulighed for at tilbyde noget mere og andet til de elever der oplever sig tyngede af deres situation og er hårdere ramt. Kurset varer 7 uger og hvor 12-14 unge mødes 2,5 time én gang om ugen.

Aktivitet 4
Kompetenceudvikling af professionelle

Målet med aktiviteten er at den faglige undervisning kombineres med en opmærksomhed på de unges sociale og personlige forudsætninger. Undervisere på GF1 hold skal derfor arbejde med deres kompetencer og viden i forhold til unges personlige og sociale forudsætninger.
De deltagende institutioner har meldt tilbage på emner der ville relevant at tage fat på ift. kompetenceudvikling til deres undervisere.Her er der fokus på:
Hvordan håndteres særlige sårbare unge fx med diagnoser?
I relation til:

 • Coaching
 • Relation skabelse
 • Skabe trivsel i klasserummet
 • Håndtering af mindre konflikter

Der vil i løbet af efteråret 17 og foråret 18 blive afholdt en række arrangementer og workshops som led i kompetenceudviklingen, herunder: 

 • Tilde Mette Juul fra Center for Ungdomsforskning afholdte d. 26 oktober en workshop for undervisergrupperne på institutioner. Tilde Mette Juuls oplæg og workshop havde fokus på unges valg af uddannelse og hvad der motivere de unge til valg af uddannelse. Download Tilde Mette Juuls præsentation her
 • Louise Klinge, vinder af dette års Ph.d. cup der arbejder med, hvordan man styrker relationen mellem elev og lærer er indbudt til at holde oplæg og workshop for undervisergruppen. Relationen mellem elev og lærer er meget vigtig ift. trivsel og håndtering af elever med udfordringer og mindre konflikter, og noget vi mener vil biddrage godt til kompetenceudviklingen. Foredraget vil blive afholdt forår 2018.
 • Konsulent fra Robusthed.dk med fokus på hvordan kan man håndtere de udfordringer som unge møder i livet og vil finde sted lige i starten af det nye år. 
 • Underviser udveksling på tværs af institutioner med formål om faglige kollegial sparring, supervision og refleksion over egen undervisning.

Projektets samarbejdspartnere

Regionsprojekt